Technologia wspierająca realizację procesu foresight dla inteligentnego miasta w zakresie automatyzacji identyfikacji trendów

Opis technologii / usługi
Stworzony system pozwoli pracownikom administracji publicznej na poziomie samorządowym (rozumianym jako gmina) na realizację czterech podstawowych celów:
1. Wczesne ostrzeganie – w oparciu o zestaw analiz dokonywanych w czasie rzeczywistym system pozwoli na identyfikowanie emergentnych trendów społecznych i ekonomicznych w sześciu obszarach określonych zgodnie z systematyką przyjętą w metodyce badawczej z zakresu inteligentnych miast, czyli: smart economy, smart living, smart people, smart environment, smart mobility oraz smart governance. Wyniki realizowanych analiz pozwolą w czasie rzeczywistym analizować nasilenie wybranych trendów w szerokim kontekście systemowym, a tym samym podejmować decyzje taktyczne i strategiczne obarczone niższym niż w standardowych procedurach ryzykiem. Dodatkowo,analizy te stanowić mogą istotny wkład w opracowywanie dokumentów strategicznych całościowych (strategia rozwoju miasta, strategia smart city) oraz sektorowych (np. Strategia rozwoju mobilności).
2. Monitoring środków zewnętrznych – równolegle do prowadzonych przez system analiz emergentnych trendów, system będzie monitorował dostępne środki zewnętrzne pozwalające na realizację projektów będących odpowiedzią na pojawiające się trendy i czynniki niepewności. Pozwoli to na generowanie międzywydziałowych wniosków rozwojowych i wzmacnianie budżetowych i inwestycyjnych możliwości samorządu.
3. Dane do wniosków UE – wygenerowane analizy i raporty stanowić będą wysokiej jakości wkład merytoryczny do wniosków o dofinansowanie zewnętrzne, przez co dadzą jednostce samorządowej przewagę konkurencyjną.
4. Dane na temat nowych rozwiązań – system prowadził będzie w czasie rzeczywistym analizę wdrażanych innowacji społeczno-gospodarczych w miastach w regionie i poza nim, skracając tym samym czas, jaki byłby potrzebny na przeprowadzenie horizon scanning wymagany przy wnioskach na zaprojektowanie i/lub wdrożenie innowacji.
Zalety / korzyści z zastosowania technologii
Rdzeń systemu – Cross-Impact Analysis
Technologia składa się z 6 macierzy krzyżowych wpływów (CIA) zbudowanych zgodnie z klasyfikacją smart city: smart economy, smart living, smart people, smart environment, smart mobility oraz smart governance. Każda macierz zawiera trendy na poziomie krajowym/europejskim/globalnym oraz procesy identyfikowalne lokalnie np. dla macierzy smart environment mogą to być dane na temat lokalnego poziomu zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi albo liczbą rejestrowanych samochodów hybrydowych lub elektrycznych. Monitorowane w czasie rzeczywistym wskaźniki pozwalają określić siłę kluczowych dla segmentu trendów i na ich podstawie antycypować szanse i zagrożenia dla samorządu. Wszystkich sześć matryc spiętych jest w jedną meta-matrycę i raz w miesiącu generowany jest raport dla całego miasta.Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Matryce pozwalają na analizę:
1. Danych ustrukturyzowanych – analiza trendów i danych lokalnych;
przykładowe źródła:
a) Dostępne na poziomie światowym/ europejskim (np. Eurostat, UNEP, UNFPA, UN HABITAT, UNHCR, CIA, Bank Światowy)
b) Dostępne na poziomie miasta udostępniane przez:
• sektor publiczny (BDL, sprawozdania miejskie, budżet JST, WPF),
• sektor pozarządowy (sprawozdania finansowe i merytoryczne),
• mieszkańców (np. z używanych aplikacji),
• przedsiębiorców,
• jednostki szkolnictwa wyższego i nauki.
2. Dane nieustrukturyzowane – analiza sentymentu oraz kontekstowa wypowiedzi mieszkańców na określone tematy dopasowane do wybranego miasta;
Zastosowanie rynkowe
Uruchomienie innowacyjnej usługi wspierającej realizację realizację procesu foresight dla inteligentnego miasta w oparciu o system ICT. Podstawowe funkcjonalności systemu:
1. Dashboard – dostęp do bieżących danych na poziomie 6 macierzy tematycznych oraz metamacierzy zbiorczej. Przykład (RAHS):
2. Generowanie raportów – możliwość wygenerowania raportu podsumowującego fluktuacje danych w wybranym czasokresie oraz identyfikującego procesy o największym nasileniu. Raz w miesiącu system automatycznie generuje raport na poziomie meta-matrycy z podsumowaniem
kluczowych dla samorządu zmian.
3. Baza rozwiązań – aktualizowana w czasie rzeczywistym baza innowacji społeczno-gospodarczych wdrażanych w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce i w krajach o zbliżonych parametrach (predefiniowana grupa).
4. Powiadomienia o konkursach – system powiadomień na temat ogłaszanych konkursów na dofinansowanie projektów rozwojowych w miastach.

Lokalizacja
Lublin, woj. lubelskie
Poziom Gotowości Technologicznej
TRL 9
Forma komercjalizacji
Licencja
Sprzedaż praw własnościowych
Współpraca Techniczna (umowa o doradztwo)
Forma komercjalizacji/współpracy
Dodatkowe informacje
Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.
Linki:
Kontakt
Tagi
 • Analiza danych
 • Badania
 • big-data
 • smart-city
Branże
 • Analizy rozwoju przedsiębiorstw
 • Analizy rozwoju Transportu
 • Długoterminowe analizy
 • informacyjne usługi
 • nadzór doradztwo obsługa przedsięb.
 • Opracowanie polityki oświatowej
 • Otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy
 • pozyskanie funduszy UE, studia wyk.
 • Usługi doradcze i społeczne
 • Zadania publiczne – kultura i sztuka